Protokoll fört vid Vännäs Filmstudios årsmöte 20180222.

 

 

 1. Mötet öppnades av ordförande.
 2. Leif valdes till ordförande för mötet.
 3. Christina till sekreterare för mötet.
 4. Inger valdes att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
 5. Dagordningen fastställdes.
 6. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2017.
 7. Kassören redovisade den ekonomiska berättelsen för 2017.
 8. Revisorn redovisade sin granskning av ekonomin. Bilaga 1.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
 10. Styrelse valdes för 2018. Ordförande Leif Åhman, vice ordförande Johanna Åström, kassör Kim Holmberg, sekreterare Christina Landström, 4 ledamöter Charlie Svedmark, tillika webbansvarig med Leif som ersättare, Åsa Åström, Inger Eriksson och Caroline Nyman.
 11. Torbjörn Eriksson valdes till valberedning 2018.
 12. Till festfixare för 2018 valdes Charlie, Caroline och Inger.
 13. Som revisor 2018 valdes Erik Riselius.
 14. Diskuterades aktiviteter under 2018. Filmfest kommer att hållas på Hotel Vännäs i slutet av november. Vi delar ut 50 ex av Filmrutans jubileumsnummer 60 år. Filmer lottas ut på Medlemskorten i slutet av vårens studio.
 15. Leif valdes att representera studion vid SFF:s årsmöte 21 april.
 16. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

 

 

 

….........................................…...              …..................................…….....

Leif Åhman ordförande                                                 Christina Landström sekreterare